Udkast til retningslinjer for ny pulje under Talent Udvikling.


Denne ny pulje omhandler som udgangspunkt film der i første omgang realiseres uden udvikling, og/eller produktionsstøtte fra DFI, dvs. min 75 % privatfinansierede film.

Opfylder disse privatfinansierede film en række nærmere opregnede vilkår vil filmene være berettigede til post (færdiggørelses) støtte. Den bærende tanke er, at støtteudgiften for en alm. DFI støttet film (4-9 mill. ) vil kunne række forholdsvist længere gennem denne nye pulje og ville kunne løfte 3-4 privatfinansierede film gennem en færdiggørelses støtte, årligt og samlet ca. 12 film over en 3 årige. Puljen er opdelt i 2 faser fordelt hen over 2 medieforlig.

Hovedpunkter- økonomisk tildeling:

• Puljen tildeles 9 millioner kroner per år, i en første fase beregnet til en periode på 3 år gældende under næste medie forlig .

• Beløbet allokeres ud af de i perioden tildelte støttemidler til Talentudviklings puljen fra DFI som pt udgør beløb stort 75 Mill. (2003-2006 )dermed også af de fra TV stationerne allokerede 32 mill ( 2003-2006 ) under det nuværende medieforlig.

• Fordelingen vil herefter være som følger. Fra hver af tv stationerne tildeles puljen 2 mill kr årligt. Total 4 mill. kr. fra begge tv stationer over en 3 årige første fase periode samlet 12 mill kr.

• Der allokeres yderligere til puljen 5 mill kr årligt fra talentudviklingspuljen i første fase, over en periode på 3 år hvilket samlet giver 15 mill kr med overgang til en fase to (det nye medieforlig )

• Den samlede pulje vil rumme 27 mill. kroner over en 3 årige periode.

• Puljen vil samlet over en 3 årige periode kunne støtte min 12 spillefilm med en gennemsnits maksimal støtte på beløb stort 2.250 mill. Hvilket vil betyde flere film årligt, for færre støtte kroner set i forhold til gennemsnittet for en normal støttet spillefilm.

• Puljen vil med et årligt output på ca. 4 film, forøge produktiviteten med ca. 16 % fra de nuværende 25 film til 29 film årligt. Tendensen og muligheden for en nedsættelse af den gennemsnitlige offentlige støttede film er ikke sandsynlig, set ud over den stigning der støt har været i produktions omkostningerne i Dansk film de seneste år. Tværtimod er den steget.

• Puljen ville kunne øge output resultatet med 200 %,. Fra 4 film til 12 film uden nogen risiko for TV eller DFI. DR-1 og/eller TV-2 for på denne måde adgang til disse film for en markant lavere pris, end under det nuværende medieforlig. Gennemsnitligt ca. 12 low budget film for 1.000.000 pr stk over en 1 fase periode på 3 år.


Hovedpunkter- TU puljens støttekrav:

• Alle Producenter kan ansøge denne nye pulje. Støtten fra DFI afhænger som det væsentligste hovedpunkt bl.a. at producenten har dokumentation ( distributions aftale ) fra en anerkendt dansk distributør der igennem en periode på min 3 år har kunne dokumentere et reelt antal film distribueret på dansk jord til Dansk Biograf og/eller Dansk Direct video med tilfredsstillende resultat.
• Producenter der har produceret mere end 9 spillefilm danske som udenlandske henvises til det eksisterende og nuværende støttesystem.
• Producenten der ansøger må ikke være koncern relateret til en anden producent der har produceret mere end 9 spillefilm.
• DFI / TU puljen har krav på at se en gennemklippet version af filmen som garanti for at filmen reelt er færdig optaget. Filmens varighed skal som et minimum være 80 minutter. Støtten kan ikke ansøges førend filmen er færdig optaget, og kan fremvises DFI i en gennemklippet version med maske lyd.

• I særlige tilfælde kan DFI udbede i nært samarbejde med producenten, og Distributøren at få foretaget 1 uvildig publikumstest i målgruppen, der som udgangspunkt skal ramme et tilfredsstillende WOM. Her menes ud fra målestoksforholdet middel, i % 50, baseret på en ufærdig film.

• Målet med denne eventuelle test er i samarbejde med producenten at styrke filmen frem imod en Bio, og/ eller Direct Video/DVD release.
Er det ikke tilfældet at opnå et tilfredsstillende WOM ( Testresultat ), skal DFI i nært samarbejde med producenten påvirke filmen i den rigtige retning, ved ekstra eventuelle indgreb. Såsom ekstra optagelser og/eller ny gennemklipning. Det samlede økonomiske forbrug ved et sådanne eventuelt indgreb fratrækkes en senere hen bevilget low budget støtte på maksimalt 2.250 mill. kr.

• Når disse krav i samarbejde med producenten er indfriet frigives støtten direkte og umiddelbar til producenten, på op til et maksimum af kr.2.250.000 ved biograf release i Danmark.

• Ved Direct Video/DVD distribution kan støtten maksimalt udgøre kr. 1.125.000,00 ved release i Danmark. Der gælder samme regler som ovenfor.

• Der stilles ingen særskilte krav til valget af Instruktør og eller Manuskriptforfatter.

• Producenten respektere at producere under og i henhold til gældende overenskomstmæssige regler, for medlemmer af FAF, Instruktør, Dramatiker samt Skuespillerforbundet mindste tariffer. De respektive forbund skal om nødvendigt acceptere det enkeltes medlems indgåede investerings aftaler med Producenten, så længe det enkeltes medlems ejerskabs procent følger den overenskomstmæssige tarif.

• Lanceringsstøtte til Bio og Video/DVD distribution kan ydes iht. Nuværende regler.

• TU Puljen skal følge den nuværende tilbagebetalings politik i henhold til nuværende gældende filmlov under Talentudviklingspuljen og det nye medie forlig

• Distributøren der udsteder skal ligeledes følge provisionsreglerne i henhold til gældende DFI regler for de forskellige indtægts vinduer i Danmark

• Distributøren samt Producenten overholder ligeledes de af DFI angivende holdback perioder overfor Video, Free, Pay t.v m.v.

• Puljen varetages under kontrol og ledelse af Produktion og Udvikling.

• I tilfælde af der ikke produceres et maksimalt antal privat finansierede film under denne pulje ordning det første år, overføres et evt. overskydende beløb til næste års pulje.
Dette medfører at de bevilgede beløb der tilgår puljen næstkommende år tilsvarende minimeres procentuelt fra de involverede støttepuljer.


Hvorfor en sådan TU støtte pulje ?

• TU puljen skal ses som et friskt pust og som en pendant til et velfungerende offentligt støtte system. Puljen er åben for både de etablerede kræfter og eller talentet der har lyst til at eksperimentere med film og genre der har været overset den sidste årrække. Her tænkes på Animationsfilmen, Børnefilmen, Thrilleren, Krimien, Gyseren, Science Fiction, Teenagekomedien, Musicals m.v.

• Alle film der på den nuværende 60/ 40 ordning har svært ved at opnå tilfredsstillende publikums vurderinger, og er langt fra nuværende mål på 175.000.

• Strategisk set er denne pulje en mindre risikofyldt arena fra DFI da Producenten samt de øvrige private investorer bære størstedelen af det økonomiske ansvar.
DFI samt TV stationerne investere/ støtter ikke beløb i disse film der nærmere sig, normale offentlige støtte vilkår.

• DFI vil på denne måde kunne følge udviklingen af disse film der produceres under denne nye pulje, uden det i det store hele påvirker Dansk films image, eller de stadig støt stigende besøgstal i Danmark.

• Samtidigt øves produktiviteten i produktionsmiljøerne, her tænkes også på flere arbejdspladser i det danske film miljø.

• TU puljen åbner samtidigt muligheden for at beskæftige flere ledige fagforenings medlemmer fra de forskellige film relaterede organisationer med mulighed for lønninger i henhold til overenskomsten kombineret med ejerskab aftaler som i øvrigt er et normalt fænomen i det danske film miljø.

• Ydermere giver dette forslag til en ny pulje også mulighed for en ekstra chance til en underskov af kommende ungdom og talent. Disse nye talentfulde filmfolk der forsøger at komme ind på filmskolerne, men hvor både kravet og antallet af optagede elever er minimalt, for her en chance for at stifte bekendtskab med en branche der er i rivende udvikling og på den måde også et ekstra apparat der vil sortere blandt dem der kan og vil overleve.

• Hermed kan det kolossale stor ansøgningspres på Filmskole uddannelserne rundt omkring i landet minimeres en smule.

Dialog / Evaluering:

• Producenten og Distributør inviterer DFI til at få foretaget en behovs analyse i ønsket om at få belyst og få undersøgt forholdende til bunds. Om der med henblik på denne nye pulje er et reelt eksistens grundlag.

De mindre producenter og Distributørerne håber på at DFI vil tage godt imod vores forslag til nytækning i dansk film, og håber på at vi i fællesskab kan søsætte et funktionelt redskab, der kan påvirke bredden i Dansk Film og tilbyde noget mere til et støt stigende publikum.


Filmbyen D. 2005-10-05

Thomas Stegler
Wise Guy Productions
Producent